ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Hatályos: 2023. január 01. napjától


BEVEZETÉS

A funcodevent.hu programajánló (továbbiakban: „Szolgáltatás”) honlap tulajdonosa, fejlesztője és üzemeltetője a Showtrade Rendezvényszervező Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: „Szolgáltató”, „Adatkezelő”, „mi”). A személyes adatok védelmét kiemelten fontos feladatunknak tekintjük, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy a velünk megosztott személyes adatait gondosan dolgozzuk fel és biztonságosan tároljuk. Ezt az adatvédelmi tájékoztatót azért készítettük, hogy Ön, aki a Szolgáltatás honlapjait böngészi tájékozódhasson azokról az elvekről és szabályokról, amelyeket az adatok kezelése kapcsán szem előtt tartunk.

A tájékoztató minden lényeges információt tartalmaz arra nézve, hogy a Szolgáltatás igénybevétele kapcsán milyen személyes adatait kezeljük. Amikor a Szolgáltatás bizonyos részeinek igénybevétele során Ön hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez, akkor kijelenti, hogy ezt a tájékoztatót megismerte, annak tartalmával egyet ért, azt elfogadja. Jelen adatkezelési tájékoztató során jelentősen építünk a (EU) 2016/679 rendelet (elterjedt nevén a GDPR rendelet) fogalommeghatározásaira. Ezeknek a fogalmaknak a bemutatására jelen tájékoztató keretében nem törekedtünk, azok szabadon hozzáférhetőek az Internet számos forrásából, például innen.

ADATBIZTONSÁGI MEGFELELÉS

Adatkezelő tényleges tevékenysége megfelel a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban, valamint a jogszabályokban meghatározott kötelezettségeknek. Fenntartjuk mindamellett a jogot az Adatvédelmi Tájékoztató megváltoztatására azzal, hogy az érintett személyeket erről a megfelelő módon és időben tájékoztatjuk. Amennyiben az Adatvédelmi Tájékoztatónak több különböző változata is elérhető, akár online, akár lementve, fizikai vagy digitális másolatként, akkor a Szolgáltatás weboldalára utolsóként feltöltött verzió alkalmazandó. Ennek megfelelően fontos, hogy az Érintettek körültekintően megvizsgálják és áttanulmányozzák jelen Adatvédelmi Tájékoztatót, mielőtt ahhoz hozzájárulásukat és/vagy személyes adataikat megadják.

Különös figyelmet fordítunk arra, hogy a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott adatkezelői tevékenység során tudomásunkra jutott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, megtéve mindazon biztonsági és technikai intézkedéseket, melyek a személyes adatoknak és azok feldolgozásának biztonságát garantálják, egyidejűleg az információs önrendelkezési jog tiszteletben tartásával.

A SZOLGÁLTATÁS HONLAPJÁN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS

Adatkezelő azon érintettek személyes adatait kezeli, akik az Adatkezelő hírlevelére közvetlenül a www.funcodevent.hu oldalon keresztül feliratkoznak. A Szolgáltatás igénybevétele során az egyes bemutatott rendezvényekre történő átlinkelések után az érintettek átkerülnek az egyes rendezvények szervezői, illetve jegyforgalmazói által üzemeltetett webáruház(ak)ba. Az átlinkelés egyértelmű módon történik úgy, hogy a link új böngésző ablakban jelenik meg. Az átlinkelés utáni tevékenységek kapcsán, ideértve különösen, de nem kizárólagosan az esetleges jegyvásárlást Szolgáltató már nem lép fel Adatkezelőként, az ottani folyamatokra nem lát rá, a Szolgáltatótól teljesen izoláltan történik. Adatkezelést a Szolgáltató ezen a ponton már nem végez.

A KEZELT ADATOK

A Szolgáltatás tartalmának böngészéséhez nem szükséges megadni személyes adatokat. Lehetőségében áll feliratkozni a hírlevelünkre, amely során a hírlevél küldésének megfelelő mértékben kérjük és kezeljük a személyes adatait. Az adatokhoz minden munkatársunk hozzáférhet az Önnel történő kapcsolattartás érdekében.

AZ ADATTÁROLÁS HELYE

A Szolgáltatást a Websupport Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22) hostolja.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Önről nyilvántartott adatok kezelésének célja jogszabályi előírásoknak való megfelelés, látogatói statisztikák készítése saját, belső célra, illetve a Felhasználókkal való kapcsolattartás. Adatkezelői tevékenységünket a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések alapján és azok keretei között végezzük, különös tekintettel az alábbi jogszabályokra:
(i) Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (“Általános adatvédelmi rendelet” vagy “GDPR”)
(ii) 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (“Info. tv.”)
(iii) 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (“Ptk.”).

EGYES ADATKEZELÉSEK

(i) Hírlevél. Alkalomszerű vagy rendszeres hírlevél küldése a feliratkozó felhasználók részére a Szolgáltató programajánlójában megjelenő rendezvényekkel kapcsolatban. Érintett személyes adatok: Név; Email cím. Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk. (1) a) pontja. Adatok megőrzése: Leiratkozásig.

ÉRINTETTEK JOGAI

Az adatfeldolgozás tekintetében az érintettek az alábbi jogokkal élhetnek.

(i) Az érintetteknek joguk van megerősítést kapni, hogy a velük kapcsolatos adatok feldolgozásra kerülnek, információkat kapni a feldolgozott adatokról, további információkat kapni az adatkezelésről és az adatok másolatát kérni (GDPR 15. cikk). Az érintetteknek joguk van a helytelen vagy hiányos adatokat helyesbítését vagy kiegészítés kérni (a GDPR 16. cikk).
(ii) Az érintetteknek joguk van kérni a rájuk vonatkozó adatok azonnali törlését (GDPR 17. cikk), illetve az adatok korlátozását (amennyiben további feldolgozásra van szükség a GDPR 17. cikke 3. bekezdése alapján).
(iii) Az érintetteknek joguk van a rájuk vonatkozó és az általuk szolgáltatott adatok fogadására, és ezeket az adatokat továbbítani más szolgáltatónak/felelősnek (GDPR 20. cikk).
(iv) Az érintetteknek joguk van tiltakozni az Adatkezelő adatkezelési tevékenysége ellen (GDPR 21. cikk).
(v) Az érintetteknek joguk van panaszt benyújtani a felügyeleti hatósághoz, ha az érintett úgy véli, hogy a rá vonatkozó adatokat az Adatkezelő az adatvédelmi előírások megsértésével dolgozza fel. Szolgáltató az Ügyfélszolgálatára beérkezett kérelmeket a lehetőség szerint azonnal, de legfeljebb 30 napon belül elbírálja, a válaszról Felhasználót értesíti.

JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Szolgáltató arra törekszik, hogy az adatkezeléssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket békés úton rendezze. Amennyiben a vitás kérdések békés rendezése eredménytelen marad, Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) (”Hatóság”) fordulhat, egyéb igényét pedig bírósági úton érvényesítheti.

ANONIM LÁTOGATÓ AZONOSÍTÓK

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a szerver a Weboldal látogatója számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a Weboldal látogatóját azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. A Weboldal böngészéséhez nem szükséges a cookie-k elfogadása, de számos kényelmi funkció nem működik, amennyiben a cookie-k elfogadása a böngészőben le van tiltva.

ADATTOVÁBBÍTÁS

A Szolgáltatás során harmadik fél számára szóló adattovábbítás nincs.

CSATLAKOZZ A WIZARDHOZ